Merkki roundel

Ilmainen toimitus Ison-Britannian mantereelle yli 70 punnan tilauksille

Ole hyvä ja kirjaudu sisään saadaksesi toivelistan kohteita!

Hae CRANBOURN®

Selaa Ingredient & Botanical mukaan

Alusta asti, CRANBOURN®Yrityksen perustajat halusivat erilaisen lähestymistavan liiketoimintaan, jossa voitto olisi yhtä tärkeä kuin sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. He halusivat yrityksensä toimivan eri tavalla kuin useimmat muut luksustavarayhtiöt ja varmistivat, että heidän yritykselleen valittiin oikeita toimituskumppaneita.

Tuotesuunnittelumme eetos on aina ollut valmistaa parhaat ja kestävimmät luksustuoksutuotteet, jotka voimme. Tämän saavuttamiseksi teemme yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka jakavat arvomme, ja toimitamme heille Supply Partner Code of Conduct -ohjeistomme, johon heidän on sitouduttava ennen yhteistyön aloittamista kanssamme. Siinä määritellään vähimmäisvaatimukset kaikkien toimitusketjussa työskentelevien terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kunnioittamiseksi.

CRANBOURN® Toimittajakumppanikoodi perustuu Kansainväliseen työjärjestöön (ILO) standardeja ja kansainvälisesti hyväksyttyjä hyviä työkäytäntöjä. Kaikkien toimittajiemme on sitouduttava näiden toimintaohjeiden tarkoitukseen. Vuonna 2020 CRANBOURN® liittyi joukkoon B Corp liike ja vuonna 2021 Iso-Britannian BBA-aloite (Better Business Act). Toimituskumppanikoodimme kuvastaa meidän Liiketoiminnan eettiset säännöt.

Supply Partner Code of Conduct Policy

CRANBOURN® Holdings Limited (jäljempänä myös "CRANBOURN®/Yhtiö”) omaksui periaatteen taloudellisen voiton tavoitteen yhdistämisestä sosiaalisten ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Se on päättänyt konsernijohdossaan noudattaa ja kunnioittaa eettisiä ja moraalisia arvoja, jotka on määritelty oikeudenmukaisuuden, rehellisyyden ja läpinäkyvyyden periaatteiden pohjalta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla voimassa olevien standardien mukaisesti. Se pitää päätöstensä kokonaisvaikutusta millä tahansa alalla, olipa kyse ympäristöstä, sosiaalisesta tai hallinnosta, liiketoimintansa perustavanlaatuisena osatekijänä, ja se pitää aina sidosryhmiensä edut ja turvallisuus ytimessä.

Tämä toimituskumppaneiden toimintaohje (jäljempänä "säännöstö") on ilmaus Yhtiön periaatteista ja arvoista ja edellyttää tiukkaa noudattamista kaikilta sen toimittajilta, alihankkijoilta ja alihankkijoilta (jäljempänä yhdessä "toimittajat" ja erikseen, "Toimittaja").

Näistä syistä Yhtiö aikoo näin ollen Supply Partners -kumppaniensa toimia samojen periaatteiden mukaisesti, kunnioittaen ja noudattaen niitä sekä noudattaa samaa filosofiaa liiketoimintojensa johtamisessa.

Ymmärretään, että tämä säännöstö edellyttää joka tapauksessa kansallisten lakien ja kansainvälisten sopimusten, muiden sovellettavien lakien sekä Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, OECD:n pääperiaatteiden ja periaatteiden noudattamista. Global Compact; jos eri säännökset ovat ristiriidassa keskenään, korkeimmat standardit noudattavat.

Tämän ohjesäännön ehtojen ei ole tarkoitus olla ristiriidassa toimittajien ja yrityksen välisten sopimusten ehtojen kanssa. Siinä tapauksessa, että sopimusehto on rajoittavampi kuin tässä säännöstössä kuvattu vaatimus, sovelletaan rajoittavampaa vaatimusta.

Kaikki toimittajiemme tämän ohjeiston ja/tai kansallisella ja kansainvälisellä tasolla voimassa olevien standardien rikkominen voi johtaa heidän suhteensa ennenaikaiseen päättämiseen Yhtiöön.

1. Työ ja ihmisoikeudet

CRANBOURN® edistää työn periaatetta yksilön vapaana valinnana.

Toimittajamme on velvollinen noudattamaan omissa maissaan voimassa olevia työlakeja ja säännöksiä sekä seuraavia Yhtiön kannalta olennaisen tärkeitä ehtoja. Toimittajamme on kunnioitettava ihmisoikeuksia, mukaan lukien työntekijöiden oikeudet, yrityksissään ja liiketoimissaan tunnustaen erotuksetta kaikkien ihmisten vapauden ja tasa-arvon arvossa ja oikeuksissa, jotka on kirjattu kansainväliseen oikeuksiin ja perussopimuksiin. Kansainvälinen työjärjestö (ILO). Yhtiö kannustaa vastaanottajia ottamaan käyttöön ja edistämään sisäisiä mekanismeja ja työkaluja varmistaakseen, että heidän työntekijänsä voivat ilmoittaa todellisista tai epäillyistä ihmisoikeusloukkauksista. Katso myös meidän Monimuotoisuus ja osallisuus ja Orjuuden vastainen politiikka politiikkaa.

1.1. Pakkotyö

Toimittajamme tuomitsevat kaiken muodon ja tyyppisen pakkotyön, pakollisen ja riistotyön, mukaan lukien ilman työlupaa tehdyn työn ja uhatun ja/tai rangaistuksen alaisen työn, ja pidättymään siitä.

Toimittajiemme on noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä rangaistakseen laitonta, laitonta ja pimeää työtä.

1.2. Lapsityövoima

Toimittajamme ovat velvollisia tuomitsemaan kaikenlaisen lapsityövoiman ja pidättymään siitä sovellettavan lainsäädännön, asiaankuuluvien ILO:n yleissopimusten ja kansainvälisen lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

Kukaan lapsi ei saa työskennellä Toimittajamme palveluksessa ja/tai heidän puolestaan, ellei hän ole suorittanut oppivelvollisuutta ja täyttänyt 16 vuotta, jollei sovellettavien lakien ja määräysten mukaisista poikkeuksista muuta johdu. Alle 18-vuotiaat lapset eivät saa työskennellä yöllä tai altistua vaarallisille toiminnoille.

1.3. Häirintä ja hyväksikäyttö

Toimittajamme kohtelevat työntekijöitään kunnioittavasti ja arvokkaasti, ilman suvaitsevaisuutta
ruumiillinen kuritus, henkinen tai fyysinen häirintä tai mikä tahansa muu hyväksikäyttö.

1.4. Palkat ja edut

Toimittajamme on velvollinen palkitsemaan työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen tämän mukaisesti
sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti hyväksyttyjen työehtosopimusten lisäksi.
Työntekijöille maksettavan palkan on oltava asianmukainen sen varmistamiseksi, että perustarpeet täytetään ja että elintaso kunnioittaa yksilön ihmisarvoa.

Toimittajamme on velvollinen myöntämään kaikille työntekijöilleen työehtosopimusneuvottelujen, yrityssopimusten ja muiden sovellettavien henkilökohtaisten tai työehtosopimusten mukaiset edut.

1.5. Syrjintä

Toimittajamme pidättäytyvät kaikenlaisesta työntekijöidensä ja henkilöstönsä syrjimisestä.

Toimittajamme varmistavat, että palkkauksessa, koulutukseen pääsyssä, ylennyksessä tai irtisanomisessa ei esiinny sukupuolen, rodun, uskonnon, iän, vamman, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisen mielipiteen, kansallisuuden tai sosiaalisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää.

1.6. Yhdistymisvapaus

Toimittajamme kunnioittavat ja tunnustavat jokaisen työntekijän oikeuden neuvotella kollektiivisesti valitsemansa ammattiliiton perustamisesta tai siihen liittymisestä ilman, että siitä aiheutuu sanktioita, syrjintää tai häirintää.

1.7. Työtunnit

Työajan osalta Toimittajamme noudattavat valmistusmaan lakien asettamia rajoituksia eivätkä saa määrätä liiallisia ylitöitä. Viikoittain tehtyjen työtuntien kokonaismäärä ei saa ylittää 48 (neljäkymmentäkahdeksan) tuntia, mukaan lukien kaikki ylityöt, ja lepopäivän on oltava vähintään yksi joka seitsemäs päivä tai joka tapauksessa voimassa olevan lainsäädännön mukainen enimmäismäärä. maassa.

1.8 Terveys ja turvallisuus

Toimittajamme ovat velvollisia tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön onnettomuuksien ja vammojen välttämiseksi, mukaan lukien koneiden kanssa työskentelyyn liittyvät tapaturmat.

Toimittajillamme on oltava käytössään järjestelmät, jotka havaitsevat, välttävät tai poistavat työntekijöidensä terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat uhat tällä hetkellä voimassa olevien paikallisten ja kansainvälisten määräysten ja lakien mukaisesti.

2. Liiketoiminnan etiikka ja rehellisyys

CRANBOURN® edistää ja kunnioittaa laillisuuden, uskollisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita.

Toimittajiemme on noudatettava näitä periaatteita ja toimittava äärimmäisen avoimesti toimintaympäristössä sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti, minkä lisäksi ne ovat antaneet sitoumuksiaan Yhtiön kanssa.

Yhtiö kannustaa vastaanottajia ottamaan käyttöön toimintatapoja ja toteuttamaan menettelyjä, joilla varmistetaan sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen organisaation ja sen toimintojen eheyden suojelemiseksi.

2.1. Kilpailu, joka perustuu ansioihin ja reiluun kilpailuun

Toimittajamme tulee kilpailla yksinomaan ansioidensa ja laadun perusteella
tuotteet ja palvelut.

Toimittajamme eivät maksa lahjuksia tai laittomia kannustimia – luonteeltaan ja määrältään riippumatta – kenellekään, missään paikassa ja missään olosuhteissa, mihinkään tarkoitukseen, joko yhtiön tai heidän tai kolmansien osapuolten puolesta.

Toimittajamme eivät missään olosuhteissa saa osallistua kilpailunvastaiseen toimintaan yhtiön tai heidän tai kolmansien osapuolten puolesta.

2.2. Eturistiriitoja

Toimittajamme tulee välttää todellisia tai ilmeisiä eturistiriitoja kaikissa liiketoimissa
Yhtiön kanssa.

Toimittaja ilmoittaa yritykselle kaikista todellisista tai ilmeisistä ristiriitaisuuksista, jotka voivat häiritä sopimattomasti sen ja yrityksen etujen välillä.

2.3. Rahanpesun torjunta

Toimittajamme tulee välttää liike- tai taloudellisia suhteita, joissa on aihetta epäillä
että heidän kollegansa voivat osallistua rahanpesuun.

Toimittajiamme kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin rahavirtojen hallinnan säätelemiseksi ja kieltämään kaikki sääntöjenvastaisuudet, jotka normaalin ammatillisen huolellisuuden mukaisesti antavat aihetta epäillä saatujen varojen alkuperää.

2.4. Suhteet julkiseen hallintoon

Toimittajamme eivät saa tarjota, suoraan tai välittäjän kautta, rahaa tai minkäänlaista kannustinta virkamiehelle tai julkisen palvelun henkilölle, hänen perheelleen tai kenellekään muulle häneen liittyvälle henkilölle. He eivät myöskään pyri luomaan suotuisia henkilökohtaisia suhteita, joiden tarkoituksena on suoraan tai välillisesti vaikuttaa heidän liiketoimintaansa.

2.5. Tietojen avoimuus

Toimittajamme ovat velvollisia antamaan selkeät ja tarkat tiedot menetelmistään ja resursseistaan, tuotantopaikoistaan ja tarjoamiensa tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksista sekä pidättäytymään kaikista harhaanjohtavista lausunnoista.

2.6. Luottamuksellisuus ja immateriaalioikeudet

Toimittajiemme on noudatettava sovellettavia henkilösuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä
tiedot.

Kaikki tiedot – mallit, asiakirjat, näytteet, prototyypit jne. – jotka on saatu Toimittajan tietoon sopimusvelvoitteiden täyttämisen yhteydessä, katsotaan luottamuksellisiksi ja niitä käsitellään sellaisina.

Ellei niitä käytetä Yhtiöltä saatujen ohjeiden mukaisesti, kaikkia yritykselle kuuluvia tavaramerkkejä ja merkkejä, riippumatta siitä, ovatko se rekisteröity tai käyttänyt se milloin tahansa, ei saa käyttää
käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Ellei siihen ole nimenomaista lupaa, Toimittaja ei saa käyttää Yrityksen nimeä ja tavaramerkkejä viittaamalla sen kaupankäyntiin.

3. Paikallisten yhteisöjen kunnioittaminen ja edistäminen

CRANBOURN® edistää ja toteuttaa toimintaansa tukevia, ylläpitäviä ja kehittäviä paikallisyhteisöjä, joissa se toimii, myös vapaaehtois- ja koulutustoiminnan, raha- ja aineellisten lahjoitusten sekä muiden erityishankkeiden avulla.

Yhtiö kannustaa tavarantoimittajia omaksumaan huolenpidon ja kunnioituksen toimintatapoja yhteisöjä kohtaan, joissa he toimivat, sekä toimilla, joilla vähennetään negatiivisia seurauksia että toimilla ja projekteilla, joilla luodaan ja jaetaan arvoa.

3.1. Perinne ja kulttuuri

Toimittajamme kunnioittavat niiden yhteisöjen kulttuuria ja perinteitä, joihin heidän liiketoimintansa ja/tai liiketoimensa vaikuttavat, minimoiden paikallisille yhteisöille aiheutuvat haitat ja suosien tapoja jakamiseen ja yhteistyöhön.

3.2. Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Toimittajamme on sitoutunut luomaan paikallisia työpaikkoja ja työskentelemään yhteisöjen, yksilöiden ja kollektiivisten sidosryhmien, instituutioiden ja hallitusten kanssa parantaakseen niiden yhteisöjen sosiaalista, kulttuurista ja koulutuksellista hyvinvointia, jossa he toimivat.

3.3. Paikallisen tuotanto- ja talouskudoksen tukeminen

Toimittajamme tukevat mahdollisuuksien mukaan paikallista tuotantoa ja taloudellista rakennetta, mukaan lukien paikallisen henkilöstön ja tavarantoimittajien käyttö edistääkseen yhteisöjen ja väestön taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

4. Luonnollisten ekosysteemien kunnioittaminen ja suojelu

Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota ympäristön kestävyyteen ja sitoutuu vahvasti eliminoimaan hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään sekä vähentämään kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä.

Toimittajiamme kannustetaan seuraamaan ja työskentelemään liiketoimintaansa liittyvien päästöjen hillitsemiseksi tai vähentämiseksi. Lisäksi toimittajia rohkaistaan ottamaan käyttöön prosesseja kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseksi tai poistamiseksi toimitiloissaan.

4.1. Ympäristönsuojelu ja eläinten kunnioittaminen

Yhtiö edistää aktiivisesti ympäristön kunnioittamista nykypäivän ja
huomisen sukupolville kestävää tulevaisuutta silmällä pitäen.

Toimittajiemme on noudatettava liiketoiminta-alueeseensa sovellettavia lakeja ja säädöksiä ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan omaksumaan järkevä toimintatapa vähentääkseen tai eliminoidakseen liiketoimintaansa liittyviä kielteisiä ympäristövaikutuksia. Mikäli liiketoiminta koskee eläimiä, Toimittajat sitoutuvat tarjoamaan niille riittävästi tilaa, riittävää ravintoa ja tarvittavaa hoitoa kokemuksen ja tieteellisen tiedon perusteella. Jos eläimet teurastetaan, ne eivät saa kärsiä.

Katso meidän Julmuuden vastainen politiikka.

4.2. Jätehuolto

Toimittajiemme tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä sekä vaarallisten että tavanomaisten jätteiden käsittelystä ja varmistaa sen asianmukainen käsittely, varastointi, siirto ja hävittäminen. Toimittajiamme kannustetaan ryhtymään toimiin jätteiden lajitteluprosessien tehostamiseksi, mukaan lukien aktiivinen kierrätys- ja uudelleenkäyttöpolitiikka sekä muovipakkausten korvaaminen kestävämmillä ratkaisuilla.

Katso meidän Kierrätys- ja jätehuoltopolitiikka.

4.3. Energialähteiden, päästöjen ja vedenkulutuksen hallinta

Toimittajamme valvovat veden ja energian kulutusta ja etsivät mahdollisuuksien mukaan ratkaisuja, jotka vahvistavat vähäisten ympäristövaikutusten lähteiden roolia. Toimittajamme sitoutuvat vähentämään kulutustaan, parantamaan tuotantovälineidensä tehokkuutta sekä tavanomaisen ja poikkeuksellisen toimintansa kestävyyttä. Mitä tulee kasvihuonekaasupäästöihin, toimittajiemme tulee tukea tietoisuutta tästä aiheesta arvioimalla päästöjen seurantaa tai kompensointia koskevia toimintatapoja.

5. Tuotevastuu

Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laadukkaita tuotteita, jotka takaavat mahdollisimman suuren huomion valmistusprosessissa käytettyjen materiaalien turvallisuuteen.

Toimittajiamme kannustetaan etsimään parhaita mahdollisia ratkaisuja tarjotakseen asiakkailleen turvallisia ja laadukkaita tuotteita ja materiaaleja.

5.1. Laadukasta ja kestävää tuotekehitystä

Toimittajamme kiinnittävät äärimmäistä huomiota kaikkien käytettyjen materiaalien laatuun ja turvallisuuteen sekä hankintavaiheessa että tuotannossa ja kannustavat kierrätettävien, uusiutuvien, uudelleenkäytettävien ja paikallisesti hankittujen materiaalien käyttöön.

5.2. Tuotteiden kemiallinen turvallisuus

Toimittajamme noudattavat vaarallisten tai myrkyllisten aineiden käyttöä koskevia lakeja ja pidättäytyvät markkinoimasta materiaaleja ja/tai tuotteita, jotka mahdollisesti vaarantavat kuluttajien ja työntekijöiden terveyden. Toimittaja huolehtii tällaisten aineiden kanssa kosketuksiin joutuvien työntekijöiden riittävästä koulutuksesta ja turvavarusteista koko tuotantoketjun ajan.

5.3. Materiaalien ja tuotteiden jäljitettävyys

Toimittajamme takaavat tuotteiden jäljitettävyyden ja tiedottavat niistä
käytettävien materiaalien hankinta- ja käsittelypaikat pyynnöstä.

6. Näiden käytännesääntöjen ja levitystavan noudattaminen

Toimittaja toimii yhteistyössä Yhtiön ja sen edustajien kanssa sen valvonnassa ja arvioinnissa, että se täyttää tässä ohjeistossa esitetyt odotukset tehdessään töitä Yhtiölle. Se on myös velvollinen toimittamaan Yhtiölle erityisestä pyynnöstä lisätietoja ja todistuksen, joka todistaa tämän säännöstön noudattamisen.

Mahdollisissa väärinkäytöksissä Toimittajan on toimittava täysimääräisesti yhteistyössä Yhtiön suorittaman asiaankuuluvan tutkimuksen kanssa. Toimittaja ja sen liikekumppanit ovat velvollisia korjaamaan arvioinnin aikana havaitut poikkeamat.

Toimittaja tiedostaa ja hyväksyy olevansa yksin vastuussa siitä, että sen johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, edustajat ja liikekumppanit noudattavat kaikkia näitä sääntöjä.

CRANBOURN® sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Toimittajalle Säännöstön muutoksista ja asettamaan ne aina saataville verkkosivuillaan.

Antaa palautetta
Ladataan...