merk rondel

Gratis verzending naar het vasteland van het VK bij bestellingen van meer dan £ 70

Please Login For Wishlist Items!

Zoek CRANBOURN®

Per categorie

Collecties & Atmosferen™

Geuren & Botanische producten

Blader door Ingrediënt & Botanisch

Binnen CRANBOURN®

Gedragscode voor leveranciers van leveranciers

Vanaf het begin, CRANBOURN®De oprichters wilden een andere benadering van zakendoen, waarbij winst net zo belangrijk zou zijn als sociale en milieuoverwegingen. Ze wilden dat hun bedrijf anders zou opereren dan de meeste andere luxegoederenbedrijven en zorgden ervoor dat er aanzienlijke inspanningen werden geleverd om de juiste toeleveringspartners voor hun bedrijf te selecteren.

Ons ethos voor productontwerp is altijd geweest om de beste en meest duurzame luxe geurproducten te bouwen die we kunnen. Om dit te bereiken werken we samen met leveranciers die onze waarden delen en voorzien we hen van onze Supply Partner Code of Conduct waaraan ze zich moeten committeren voordat ze met ons samenwerken. Het beschrijft onze minimumvereisten om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van iedereen die in de toeleveringsketen werkt te respecteren.

De CRANBOURN® Leverancierspartnercode is gebaseerd op de Internationale Arbeidsorganisatie (I LO) normen en internationaal aanvaarde goede arbeidspraktijken. Al onze leveranciers moeten zich committeren aan de bedoeling van deze Gedragscode. In 2020, CRANBOURN® toegetreden tot de B Corp beweging, en in 2021 het Britse BBA-initiatief (Better Business Act). Onze Supply Partner Code weerspiegelt onze Bedrijfsethiekbeleid.

Gedragscode voor leveranciers van leveranciers

CRANBOURN® Holdings Limited (hierna ook de “CRANBOURN®/The Company") het principe aangenomen om het doel van economische winst te combineren met het bereiken van sociale en ecologische doelstellingen. Het heeft ervoor gekozen om, in het kader van zijn bedrijfsbeheer, de ethische en morele waarden na te leven en te respecteren die zijn gedefinieerd op basis van de principes van eerlijkheid, eerlijkheid en transparantie, volgens de normen die van kracht zijn op nationaal en internationaal niveau. Het beschouwt de algehele impact van zijn beslissingen op elk gebied, of het nu gaat om milieu, maatschappij of bestuur, als een fundamenteel element in zijn bedrijf, en het heeft altijd de belangen en veiligheid van zijn belanghebbenden ter harte.

Deze Gedragscode voor Toeleveringspartners (hierna de “Code”), is een uitdrukking van de principes en waarden van het Bedrijf en vereist strikte naleving van al zijn leveranciers, onderaannemers en onderaannemers (hierna gezamenlijk de “Leveranciers” en individueel, de "Leverancier").

Om deze redenen wil de Vennootschap dus dat haar Toeleveringspartners handelen volgens dezelfde principes, deze respecteren en afdwingen, en zich houden aan dezelfde filosofie bij het beheer van hun bedrijven.

Het is wel verstaan dat deze Code in elk geval de naleving vereist van de nationale wetten en internationale overeenkomsten, andere toepasselijke wetten en de principes die zijn vermeld in de Verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de leidende beginselen van de OESO en de principes van het Global Compact; in geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende bepalingen, prevaleert die met de hoogste normen.

De bepalingen van deze Code zijn niet bedoeld om in strijd te zijn met de voorwaarden van contracten die zijn gesloten tussen Leveranciers en het Bedrijf. In het geval dat een contractuele vereiste restrictiever is dan de vereiste beschreven in deze Code, zal de meer beperkende vereiste van toepassing zijn.

Elke schending door onze leveranciers van deze code en/of van de geldende normen op nationaal en internationaal niveau zal mogelijk leiden tot de vroegtijdige beëindiging van hun relatie met het bedrijf.

1. Werk en mensenrechten

CRANBOURN® promoot het principe van werk als een vrije keuze van een individu.

Onze leveranciers zijn verplicht zich te houden aan de arbeidswetten en de geldende regelgeving in hun respectievelijke landen en aan de volgende bepalingen die door het bedrijf als van fundamenteel belang worden beschouwd. Onze leveranciers zijn verplicht de mensenrechten, inclusief de rechten van werknemers, te respecteren in hun bedrijven en transacties, en erkennen zonder onderscheid de vrijheid en gelijkheid in waardigheid en rechten van alle mensen, zoals vastgelegd in de International Bill of Rights en de Fundamentele Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Het bedrijf moedigt ontvangers aan om interne mechanismen en hulpmiddelen in te voeren en te promoten om ervoor te zorgen dat hun werknemers feitelijke of vermoedelijke mensenrechtenschendingen kunnen melden. Raadpleeg ook onze Diversiteit en inclusie en Anti-slavernijbeleid beleid.

1.1. Dwangarbeid

Onze leveranciers zullen alle vormen en soorten van gedwongen, verplichte en uitbuitende arbeid veroordelen en onthouden, inclusief arbeid zonder werkvergunning en arbeid onder bedreiging en/of bestraffing.

Onze leveranciers zijn verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving om illegaal, clandestien en zwartwerk te straffen.

1.2. Kinderarbeid

Onze leveranciers zijn verplicht om elke vorm van kinderarbeid te veroordelen en zich ervan te onthouden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, relevante ILO-conventies en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.

Geen enkel kind mag voor en/of namens onze Leveranciers werken, tenzij hij of zij de leerplichtige periode heeft voltooid en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, behoudens eventuele relevante uitzonderingen voorzien in de toepasselijke wet- en regelgeving. Kinderen onder de 18 jaar mogen niet 's nachts werken of worden blootgesteld aan gevaarlijke activiteiten.

1.3. Intimidatie en misbruik

Onze leveranciers zullen hun werknemers met respect en waardigheid behandelen, zonder enige tolerantie voor wie dan ook
vorm van lijfstraffen, psychologische of fysieke intimidatie of enige andere vorm van misbruik.

1.4. Salarissen en voordelen

Onze leveranciers zijn verplicht hun werknemers en medewerkers te belonen in overeenstemming met
met toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen in aanvulling op eventueel aangenomen collectieve overeenkomsten.
De beloning van werknemers moet passend zijn om ervoor te zorgen dat aan de basisbehoeften wordt voldaan en dat de levensstandaard de waardigheid van het individu respecteert.

Onze leveranciers zijn verplicht om alle werknemers de voordelen toe te kennen die voorzien zijn in collectieve onderhandelingen, bedrijfsovereenkomsten en andere toepasselijke individuele of collectieve overeenkomsten.

1.5. Discriminatie

Onze leveranciers onthouden zich van elke vorm van discriminatie van hun werknemers en personeel.

Onze leveranciers zullen ervoor zorgen dat er geen discriminatie is bij aanwerving, toegang tot training, promotie of beëindiging op basis van geslacht, ras, religie, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, nationaliteit of sociale en etnische afkomst.

1.6. Vrijheid van vereniging

Onze leveranciers respecteren en erkennen het recht van elke werknemer om collectief te onderhandelen om een vakbond van hun keuze op te richten of er lid van te worden zonder enige sancties, discriminatie of intimidatie.

1.7. Werkuren

Wat de werkuren betreft, zullen onze leveranciers zich houden aan de limieten die zijn vastgelegd door de wetten van het land van productie en zullen ze geen buitensporige overuren opleggen. Het totale aantal gewerkte uren per week mag niet meer bedragen dan 48 (achtenveertig) uur, inclusief alle overuren, en er moet om de zeven dagen ten minste één rustdag zijn of in ieder geval het maximum dat is vastgesteld door de geldende wetten in het land.

1.8. Gezondheid en veiligheid

Onze leveranciers zijn verplicht om hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden om ongevallen of verwondingen te voorkomen, inclusief die met betrekking tot het werken met machines.

Onze leveranciers zullen systemen hebben om elke bedreiging voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers op te sporen, te vermijden of te elimineren, volgens de huidige lokale en internationale regelgeving en wetten.

2. Bedrijfsethiek en integriteit

CRANBOURN® bevordert en respecteert de beginselen van legaliteit, loyaliteit en billijkheid.

Onze leveranciers zijn verplicht deze principes na te leven en met de grootst mogelijke transparantie te werken in overeenstemming met de wettelijke en regelgevende bepalingen die van toepassing zijn in de context waarin ze actief zijn, naast alle verbintenissen die ze zijn aangegaan met het bedrijf.

Het bedrijf moedigt ontvangers aan om beleid aan te nemen en procedures te implementeren om naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen om de integriteit van de organisatie en haar activiteiten te beschermen.

2.1. Concurrentie op basis van verdienste en eerlijke concurrentie

Onze leveranciers moeten uitsluitend concurreren op basis van hun verdienste en de kwaliteit van hun
producten en diensten.

Onze leveranciers zullen geen steekpenningen of onwettige aansporingen – van welke aard en welk bedrag dan ook – betalen aan wie dan ook, op welke plaats en onder welke omstandigheden dan ook, voor welk doel dan ook, noch namens het bedrijf, noch namens hen of namens derden.

Onze leveranciers mogen in geen geval concurrentiebeperkend gedrag vertonen, noch namens het bedrijf, noch namens hen of namens derden.

2.2. Belangenverstrengeling

Onze leveranciers zullen echte of schijnbare belangenconflicten in elk bedrijf vermijden
met het bedrijf.

De Leverancier zal aan het Bedrijf alle gevallen van feitelijke of schijnbare conflicten melden die op ongepaste wijze tussen zijn belangen en die van het Bedrijf kunnen interfereren.

2.3. Witwassen van geld bestrijden

Onze leveranciers zullen zakelijke of financiële relaties vermijden wanneer er een redelijk vermoeden bestaat
dat hun tegenhangers zich kunnen bezighouden met het witwassen van geld.

Onze Leveranciers worden verzocht maatregelen te nemen om het beheer van financiële stromen te reguleren en onregelmatigheden te verbieden die, volgens de normale professionele toewijding, aanleiding geven tot vermoedens over de herkomst van de ontvangen gelden.

2.4. Relaties met het openbaar bestuur

Onze leveranciers mogen geen geld of enige andere stimulans van welke aard dan ook aanbieden, rechtstreeks of via een tussenpersoon, aan een overheidsfunctionaris of een aangestelde voor een openbare dienst, zijn/haar familie of enige andere persoon die met hem/haar verbonden is. Evenzo zullen ze niet proberen gunstige persoonlijke relaties aan te gaan met het doel om hun bedrijf direct of indirect te beïnvloeden.

2.5. Transparantie van informatie

Onze leveranciers zijn verplicht om duidelijke en nauwkeurige informatie te verstrekken over hun methoden en middelen, hun productielocaties en de kenmerken van de producten of diensten die zij leveren, en zich te onthouden van misleidende verklaringen.

2.6. Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom

Onze leveranciers moeten de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke
gegevens.

Alle informatie - ontwerpen, documenten, monsters, prototypes, enz. - die ter kennis van de leverancier worden gebracht in de loop van de uitvoering van contractuele verplichtingen, zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en als zodanig worden behandeld.

Tenzij gebruikt volgens de instructies die van het bedrijf zijn ontvangen, mogen alle handelsmerken en tekens die aan het bedrijf toebehoren, ongeacht of deze op enig moment zijn geregistreerd of door het bedrijf worden gebruikt, niet worden
voor enig ander doel gebruikt. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, mag een Leverancier de naam en handelsmerken van het Bedrijf niet gebruiken met verwijzing naar zijn handelsonderneming.

3. Respect voor en versterking van lokale gemeenschappen

CRANBOURN® bevordert en implementeert acties ter ondersteuning, ondersteuning en ontwikkeling van de lokale gemeenschappen waarin het actief is, ook door middel van vrijwillige en educatieve activiteiten, financiële en materiële donaties en andere specifieke projecten.

Het bedrijf moedigt leveranciers aan om een beleid van zorg en respect voor de gemeenschappen waarin ze actief zijn aan te nemen, zowel door acties om negatieve resultaten te verminderen als door acties en projecten om waarde te genereren en te verspreiden.

3.1. Traditie en cultuur

Onze leveranciers respecteren de cultuur en de tradities van de gemeenschappen die worden beïnvloed door hun bedrijven en/of transacties, minimaliseren het ongemak dat wordt veroorzaakt voor lokale gemeenschappen en geven de voorkeur aan manieren om te delen en samen te werken.

3.2. Samenwerken met belanghebbenden

Onze leveranciers zullen zich inzetten voor het creëren van lokale werkgelegenheid en het werken met gemeenschappen, individuen en collectieve belanghebbenden, instellingen en overheden om het sociale, culturele en educatieve welzijn van de gemeenschappen waarin zij actief zijn te verbeteren.

3.3. Ondersteuning van het lokale productieve en economische weefsel

Onze leveranciers zullen, voor zover mogelijk, de lokale productie en het economische weefsel ondersteunen, inclusief het gebruik van lokaal personeel en leveranciers, om bij te dragen aan de economische en sociale ontwikkeling van gemeenschappen en bevolkingsgroepen.

4. Respect voor en bescherming van natuurlijke ecosystemen

Het bedrijf besteedt de grootst mogelijke aandacht aan ecologische duurzaamheid, zet zich sterk in voor het elimineren van de uitstoot van kooldioxide en broeikasgassen in de atmosfeer en het verminderen van het gebruik van plastic wegwerpproducten.

Onze leveranciers worden aangemoedigd om toezicht te houden op en te werken aan de inperking of vermindering van emissies die verband houden met hun activiteiten. Daarnaast worden leveranciers aangemoedigd om processen te implementeren om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik in hun bedrijfspanden te verminderen of te elimineren.

4.1. Het milieu beschermen en dieren respecteren

Het bedrijf promoot actief respect voor het milieu ten behoeve van de hedendaagse en
de generaties van morgen, met het oog op een duurzame toekomst.

Onze leveranciers zijn verplicht om te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op hun bedrijfssector, en waar mogelijk te streven naar deugdzaam gedrag om negatieve milieueffecten met betrekking tot hun activiteiten te verminderen of te elimineren. Indien het bedrijf dieren betreft, verplichten de Leveranciers zich om deze op grond van ervaring en wetenschappelijke kennis van voldoende ruimte, adequate voeding en de nodige zorg te voorzien. Als dieren worden geslacht, mogen ze niet lijden.

Raadpleeg onze Anti-wreedheidsbeleid.

4.2. Afvalbeheer

Onze leveranciers moeten de geldende wetten en voorschriften volgen met betrekking tot het beheer van afval, zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk, en zorgen voor de juiste behandeling, opslag, overdracht en verwijdering ervan. Onze leveranciers worden aangemoedigd om maatregelen te nemen om de afvalsorteerprocessen te verbeteren, onder meer door een actief beleid voor recycling en hergebruik en de vervanging van plastic verpakkingen door duurzamere oplossingen.

Raadpleeg onze Recycling- en afvalbeheerbeleid.

4.3. Beheer van energiebronnen, emissies en waterverbruik

Onze leveranciers zullen het verbruik van water- en energiebronnen monitoren en, waar mogelijk, zoeken naar oplossingen die de rol van bronnen met een lage milieu-impact versterken. Onze leveranciers zullen zich inzetten voor het verminderen van hun relevante verbruik, het verbeteren van de efficiëntie van hun productietools en de duurzaamheid van hun gewone en buitengewone activiteiten. Wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, zullen onze leveranciers het bewustzijn over dit onderwerp ondersteunen door beleid te evalueren voor het bewaken of compenseren van emissies.

5. Productaansprakelijkheid

Het bedrijf zal zijn klanten kwaliteitsproducten leveren, waarbij maximale aandacht wordt besteed aan de veiligheid van de materialen die in het productieproces worden gebruikt.

Onze leveranciers worden aangemoedigd om te zoeken naar de best mogelijke oplossingen om hun klanten te voorzien van veilige en hoogwaardige producten en materialen.

5.1. Kwaliteit en duurzame productontwikkeling

Onze leveranciers zullen de grootst mogelijke aandacht besteden aan de kwaliteit en veiligheid van alle gebruikte materialen, zowel in de inkoopfase als tijdens de productie, en het gebruik van recyclebare, hernieuwbare, herbruikbare en lokaal geproduceerde materialen aanmoedigen.

5.2. Chemische veiligheid van producten

Onze leveranciers zullen de wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke of schadelijke stoffen naleven en zich onthouden van het op de markt brengen van materialen en/of producten die de gezondheid van consumenten en werknemers in gevaar kunnen brengen. Leverancier zorgt voor adequate opleiding en veiligheidsuitrusting voor medewerkers die in de gehele productieketen met dergelijke stoffen in aanraking kunnen komen.

5.3. Traceerbaarheid van materialen en producten

Onze leveranciers garanderen de traceerbaarheid van producten en communiceren informatie over:
de plaatsen van verkrijging en verwerking van de gebruikte materialen, op aanvraag.

6. Naleving van deze gedragscode en vorm van verspreiding

De Leverancier zal samenwerken met het Bedrijf en zijn vertegenwoordigers bij het controleren en beoordelen van de naleving van de verwachtingen die in deze Code zijn uiteengezet bij het uitvoeren van werkzaamheden voor het Bedrijf. Het is ook verplicht om het Bedrijf, op specifiek verzoek, te voorzien van aanvullende informatie en certificering die de naleving van deze Code bevestigen.

In het geval van een misstand zal de Leverancier alle medewerking verlenen aan het relevante onderzoek dat door het Bedrijf wordt uitgevoerd. De Leverancier en zijn zakenpartners zijn verplicht om elke niet-naleving die tijdens de beoordeling is vastgesteld, te verhelpen.

De Leverancier erkent en stemt ermee in dat hij als enige verantwoordelijk is voor de volledige naleving van deze Code door zijn directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en zakenpartners.

CRANBOURN® verbindt zich ertoe de Leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de Code en deze altijd beschikbaar te stellen op zijn website.

Wereldwijde levering

Wereldwijde levering

Loyaliteitsprogramma

Loyaliteitsprogramma

Geschenkverpakking

Geschenkverpakking

Gemaakt in het VK

Gemaakt in het VK

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Spotify

Spotify®

CRANBOURN® Journaal

CRANBOURN® Journaal

Bezig met laden...
Sluit Snelle weergave