merk rondel

Gratis verzending naar het vasteland van het VK bij bestellingen van meer dan £ 70

Log in of Registreer

Reset wachtwoord

Deel deze pagina

Je wensenlijstje

Zoek CRANBOURN®

Per categorie

Collecties & Atmospheres™

Geuren & Botanische producten

Bladeren op ingrediënt & botanisch

Binnen CRANBOURN®

Ethiek en zakelijk beleid

1. Achtergrond

CRANBOURN®De oprichters van het bedrijf wilden vanaf het begin een heel andere benadering van zakendoen, waarbij winst net zo belangrijk zou zijn als sociale en milieuoverwegingen. Ze wilden dat hun bedrijf anders zou opereren dan de meeste andere luxegoederenbedrijven en zich bekommerden om het welzijn en welzijn van alle belanghebbenden.

In wezen wilden ze dat hun bedrijf ethische overwegingen voorrang gaf naast winst. In 2020, CRANBOURN® toegetreden tot de B Corp-beweging, die haar visie deelde.

B Bedrijven zijn een nieuw soort bedrijf dat doel en winst in evenwicht houdt. Ze zijn wettelijk verplicht om rekening te houden met de impact van hun beslissingen op hun werknemers, klanten, leveranciers, de gemeenschap en het milieu. Dit is een gemeenschap van leiders die een wereldwijde beweging aandrijven van mensen die zaken gebruiken als een kracht ten goede.

2. Toepassingsgebied

Ons beleid is van toepassing op iedereen die we in dienst hebben of waarmee we zakelijke relaties hebben. Dit omvat individuele mensen zoals werknemers, stagiaires en vrijwilligers, maar ook zakelijke entiteiten zoals distributeurs, zakelijke klanten, toeleveringspartners en investeerders.

3. Beleidsoverzicht & doel

Ons beleid voor professionele ethische code is bedoeld om onze werknemers, contractanten, distributeurs en toeleveringspartners richtlijnen te geven over onze bedrijfsethiek en standpunt over verschillende controversiële zaken. We vertrouwen erop dat u uw gezond verstand gebruikt, maar we willen u een concrete gids geven waarop u kunt terugvallen als u niet zeker weet hoe u moet handelen (bijvoorbeeld in geval van belangenverstrengeling).

We zullen dit beleid ook gebruiken om de gevolgen te schetsen van het schenden van onze zakelijke ethische code.

4. Beleidselementen

Wat wordt bedoeld met de beroepsethiek? Beroepsethiek is een reeks principes die het gedrag van mensen in een zakelijke context sturen. Ze zijn essentieel voor het behoud van de legaliteit van zaken en een gezonde werkplek.

Onze definitie van ethische code verwijst naar de normen die van toepassing zijn op een specifieke setting, in dit geval onze organisatie.

Het op schrift hebben van onze bedrijfsethiek betekent niet dat we onze medewerkers of zakenpartners niet vertrouwen. We streven ernaar om ethische mensen in dienst te nemen die hun normen hebben, dus we verwachten dat een geschreven code meestal niet nodig zal zijn.

Het kan echter nog steeds nuttig zijn. U of een collega kan zich in een situatie bevinden waarin u niet zeker weet hoe u moet handelen. Het leven zit vol grijze gebieden waar goed en kwaad niet zo duidelijk zijn. Sommige beroepsethiek komt ook overeen met lokale wetten die u absoluut moet kennen om uw werk goed te kunnen doen, dus we zullen ze vermelden in onze ethische code.

Bovendien neemt elk bedrijf wel eens slechte beslissingen over het aannemen van personeel. We kunnen ook niet voorspellen hoe mensen zich gaan gedragen. Wanneer een werknemer zich gedraagt, of van plan is zich te gedragen, op een manier die in strijd is met onze beroepsethiek of toepasselijke wetten, zullen we duidelijke richtlijnen hebben over welke disciplinaire maatregelen we zullen overwegen.

Om deze redenen raden wij u aan dit document aandachtig te lezen en bij twijfel of vragen te overleggen met uw manager of HR.

5. Onze algemeen gehanteerde ethische principes

Wij baseren onze CRANBOURN® zakelijke ethische code op eenvoudige algemeen aanvaarde wereldwijde (kosmopolitische) ethische principes, hieronder samengevat. Waaronder:

  • Respect voor anderen - Behandel mensen zoals je zelf behandeld wilt worden.
  • Integriteit en eerlijkheid – Vertel de waarheid en vermijd elk wangedrag naar beste vermogen.
  • Gelijkwaardigheid – CRANBOURN® gelooft in diversiteit en heeft een nultolerantiebeleid ten aanzien van discriminatie.
  • Gerechtigheid – Zorg dat je objectief en eerlijk bent en benadeel anderen niet.
  • rechtmatigheid – Ken en volg altijd de wet.
  • Competentie en verantwoordelijkheid – Werk hard en wees verantwoordelijk voor je werk.
  • Teamwerk – Werk samen met en wees nooit bang om hulp te vragen.
  • Milieubewustzijn – Zorg altijd voor milieuvriendelijke praktijken.

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde uitleg van enkele van deze elementen die zijn opgenomen in onze ethische code:

Respect voor anderen

Het is verplicht om iedereen met wie je omgaat te respecteren. Wees vriendelijk, beleefd en begripvol. U moet de persoonlijke ruimte, meningen en privacy van anderen respecteren. Elke vorm van geweld is ten strengste verboden en zal leiden tot onmiddellijke beëindiging. Het is ook niet toegestaan om anderen lastig te vallen of tot slachtoffer te maken.

We hebben een beleid inzake intimidatie en een specifieker beleid inzake seksuele intimidatie, waar u eens naar kunt kijken. Probeer jezelf in de regel in de plaats van een ander te verplaatsen. Hoe zou u zich voelen als iemand zich op een specifieke manier tegenover u zou gedragen? Als het antwoord is: "Ik zou het niet leuk vinden" of "Ik zou nooit toestaan dat ze zich zo tegen mij gedragen", dan tolereren we dit gedrag niet, ongeacht van wie het afkomstig is.

Als iemand – of het nu een klant, collega of belanghebbende is – beledigend, vernederend of bedreigend is jegens u of iemand die u kent, meld deze dan onmiddellijk aan HR of uw manager. U kunt ook onbeschoftheid en minachting melden als ze buitensporig of frequent worden.

Integriteit en eerlijkheid

Houd allereerst altijd de missie van onze organisatie voor ogen. We werken allemaal samen om specifieke resultaten te bereiken. Uw gedrag moet bijdragen aan onze doelen, of deze nu financieel, organisatorisch of sociaal zijn.

Wees eerlijk en transparant wanneer u handelt op een manier die gevolgen heeft voor andere mensen (bijvoorbeeld door strategische beslissingen te nemen of te beslissen over ontslagen). We tolereren geen kwaadaardig, bedrieglijk of onbeduidend gedrag. Leugens en bedrog zijn enorme rode vlaggen en als je wordt ontdekt, kun je te maken krijgen met progressieve disciplinaire maatregelen of onmiddellijke beëindiging, afhankelijk van de schade die je hebt aangericht.

Stelen van het bedrijf of andere mensen is illegaal. Als je wordt betrapt, zul je te maken krijgen met repercussies, afhankelijk van de ernst van je acties. Als u bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden steelt, kunt u (minimaal) een berisping of degradatie krijgen, terwijl als u geld of gegevens steelt (bijv. door fraude of verduistering), u wordt ontslagen en juridische gevolgen krijgt. De beslissing is ter beoordeling van HR per geval.

Belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling kan optreden wanneer uw interesse in een bepaald onderwerp u leidt tot acties, activiteiten of relaties die ons bedrijf ondermijnen. Dit omvat situaties zoals het gebruik van de autoriteit van uw functie voor uw eigen winst of het exploiteren van bedrijfsmiddelen om een persoonlijk geldbedrijf te ondersteunen. Zelfs als u schijnbaar in het voordeel van het bedrijf handelt, kunt u benadeeld worden. Als een werknemer bijvoorbeeld dubieuze methoden gebruikt om informatie over concurrenten te krijgen en zijn verkooprecord te verhogen, zal zijn actie een positief effect hebben op de inkomsten van het bedrijf, maar het zal ons een juridisch risico opleveren en ongezonde zakelijke praktijken bevorderen.

Als blijkt dat u voor uzelf een belangenverstrengeling heeft gecreëerd, wordt u ontslagen. Als het belangenconflict onvrijwillig was (bijv. aandelen kopen van een bedrijf zonder te weten dat het een concurrent is), zullen we actie ondernemen om de situatie recht te zetten. Als u de overtreding herhaalt, kunt u worden ontslagen.

Gerechtigheid

Handel niet op een manier die anderen, hun harde werk of hun fouten uitbuit. Geef iedereen gelijke kansen en zeg iets als iemand anders dat niet doet.

Wees objectief bij het nemen van beslissingen die van invloed kunnen zijn op andere mensen, ook wanneer u besluit iemand aan te nemen, te promoveren of te ontslaan. Zorg ervoor dat u elke beslissing kunt rechtvaardigen met schriftelijke verslagen of voorbeelden. Zoek en gebruik in ieder geval de meest objectieve methoden; Stel bijvoorbeeld bij het interviewen van kandidaten dezelfde interviewvragen aan iedereen en vermijd het beoordelen van niet-werkgerelateerde criteria, zoals kleding, uiterlijk, enz.

Zorg ervoor dat u discriminerend of bevooroordeeld gedrag vermijdt en houd u altijd aan ons diversiteits- en inclusiebeleid. Discrimineer nooit minderheden, ook dit is bij wet verboden. Als je vermoedt dat je een onbewuste vooringenomenheid hebt die je beslissingen beïnvloedt (het doen van een test zoals 'Harvard's Implicit Association' zou je kunnen helpen dit te bepalen), vraag dan om hulp van HR.

Wees eerlijk bij het uitoefenen van autoriteit. Toon geen voorkeur voor specifieke werknemers en wees transparant wanneer u besluit een werknemer te prijzen of te belonen. U bent ook verplicht om ons beleid voor het in dienst nemen van familieleden te volgen, dat u verbiedt een meldrelatie met een familielid te hebben.

Als u een werknemer moet straffen, zorg er dan voor dat u een zaak voorbereidt die u aan HR kunt voorleggen. U mag geen represailles nemen tegen werknemers of sollicitanten (zoals in gevallen waarin zij een klacht hebben ingediend), aangezien dit ook bij wet verboden is.

Wees ook rechtvaardig tegenover klanten of verkopers. Als u denkt dat ons bedrijf in een specifiek geval ongelijk had, probeer het dan niet te verdoezelen of de andere kant te beschuldigen. Bespreek met uw manager om oplossingen te vinden waar beide partijen baat bij kunnen hebben.

rechtmatigheid

CRANBOURN® is een in het VK gevestigd bedrijf en valt onder de wetten van Engeland en Wales. U bent verplicht om alle lokale wetten te volgen die van toepassing zijn op onze organisatie wanneer u actief bent in het VK of internationaal. Afhankelijk van uw rol en beroep, kunnen er verschillende wetten zijn waaraan u zich moet houden. Accountants, advocaten en medische professionals hebben bijvoorbeeld hun wettelijke beperkingen en ze moeten zich daar volledig van bewust zijn.

Wanneer u contracten, clausules, disclaimers of online kopieën voorbereidt die mogelijk onder de wet vallen (zoals toestemmingsformulieren), vraag dan om verificatie van onze juridisch adviseur voordat u iets afrondt.

U valt ook onder ons beleid inzake vertrouwelijkheid, cyberbeveiliging en gegevensbescherming. U mag geen informatie van klanten, werknemers, belanghebbenden of ons bedrijf blootleggen, bekendmaken of in gevaar brengen.

Het volgen van wetten met betrekking tot fraude, omkoping, corruptie en elke vorm van aanranding is een gegeven. U bent ook verplicht de wetten op kinderarbeid na te leven en zaken te vermijden met onwettige organisaties.
Als u niet zeker weet wat de wet is in een specifiek geval, aarzel dan niet om HR of onze juridisch adviseur te vragen.

Competentie en verantwoordelijkheid

We moeten allemaal een gezonde hoeveelheid inspanning in ons werk steken. Niet alleen omdat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het succes van de organisatie, maar ook omdat verslappen onze collega's raakt.

Onvolledig of traag werken kan het werk van anderen belemmeren of ervoor zorgen dat ze zelf de last op zich nemen. Dit is in direct conflict met onze principes van respect en integriteit.
We verwachten ook dat je kansen voor leren en ontwikkeling aangrijpt, hetzij op het werk, hetzij via educatief materiaal of training. Als u niet zeker weet hoe u dit kunt bereiken, overleg dan open met uw manager.

Neem ook verantwoordelijkheid voor je acties. We maken allemaal fouten of moeten moeilijke beslissingen nemen en het is belangrijk dat we ze erkennen. Het niet regelmatig afleggen van verantwoording of in belangrijke situaties (bijvoorbeeld een cruciale fout in onze financiële administratie) zal leiden tot beëindiging. Als je verantwoordelijkheid neemt en manieren bedenkt om je fouten waar mogelijk te herstellen, ben je in een veel betere positie.

Teamwerk

Goed samenwerken met anderen is eerder een deugd dan een verplichting. Je gaat zeker autonoom te werk en bent gefocust op je projecten en verantwoordelijkheden. Je moet ook altijd bereid zijn om samen te werken met en anderen te helpen.

Wees genereus met je expertise en kennis. Sta open voor leren en ontwikkelen. Als er dagen voorbij gaan zonder dat u met iemand overlegt of brainstormt, loopt u kansen voor uitmuntendheid mis. Werk in plaats daarvan samen met anderen en aarzel nooit om hulp te vragen wanneer je die nodig hebt.

Momenten in Mauritius™

Luxe kamerdiffusor, 100 ml, aquablauw, natuurlijk riet

Petitgrain | Ylang Ylang | Jasmijn
Bedwelmende bloemen
£48.00 100ml
£ 48,00 per 100 ml

Momenten in Mauritius™

Luxe kamerdiffusor, 100 ml, krijtwit, natuurlijk riet

Petitgrain | Ylang Ylang | Jasmijn
Bedwelmende bloemen
£48.00 100ml
£ 48,00 per 100 ml

Sluit je aan bij onze gemeenschap

  • #Cranbourn #AnotherWay

Ga mee op reis

Meld u aan om het laatste CRANBOURN® nieuws, evenementen en lanceringen te ontvangen.

Bezig met laden...
Snelle weergave sluiten