merk rondel

Gratis verzending naar het vasteland van het VK bij bestellingen van meer dan £ 70

Gelieve in te loggen voor verlanglijstitems!

Zoek CRANBOURN®

algemene voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan de CRANBOURN® website op www.cranbourn.com (de “Site”). Dit document (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vertelt u de voorwaarden waaronder u de Site mag gebruiken.

Indien u niet aan deze voorwaarden gebonden wenst te zijn, dient u de site niet te gebruiken. Gebruik van de site door u wordt beschouwd als uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, dus bekijk ze elke keer dat u de Site bezoekt. U dient een kopie van deze Algemene voorwaarden te bewaren voor toekomstig gebruik.

1. OVER ONS

De Site en Applicatie worden beheerd door CRANBOURN (Holdings) Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 11692479, met statutaire zetel te 1 The Green, Richmond, Surrey, TW9 1PL.

Ons btw-nummer is GB 311 7674 14. U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: [email protected].

2. GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF APPLICATIE

U mag de Site alleen voor persoonlijk gebruik gebruiken. Elk commercieel gebruik door u van de Site is ten strengste verboden. Het is u toegestaan om af en toe afzonderlijke webpagina's af te drukken, op voorwaarde dat u niet de hele of een aanzienlijk deel van de site afdrukt en dat de handelsmerken en mededelingen over intellectueel eigendom op de site niet worden verwijderd.

Tenzij anders vermeld in deze Algemene voorwaarden, mag u niet (direct of indirect) (i) de inhoud of Site of Applicatie kopiëren, downloaden, opslaan, beschikbaar stellen, distribueren, verkopen of aanbieden om deze geheel of gedeeltelijk te verkopen, of (ii) inhoud, bestanden of gegevens van de Site downloaden of anderszins kopiëren om een database of publicatie van welke aard dan ook te maken of te vullen.

3. REGISTRATIE

U mag niet meer dan één account registreren.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om u te registreren en opmerkingen of foto's via de site in te dienen.

U moet een up-to-date e-mailadres opgeven waartoe u regelmatig toegang hebt, aangezien we mogelijk contact met u moeten opnemen over uw inzendingen.

U mag niet: zich voordoen als een andere persoon of proberen u voor te doen als een andere persoon; uw wachtwoord aan iemand anders bekendmaken; iemand anders toestaan uw account te gebruiken of het account van iemand anders te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle inzendingen die via uw account worden gedaan. Als u vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot uw wachtwoord of account of deze gebruikt, moet u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]

4. LINKEN NAAR DE SITE

U kunt uw vrienden links naar onze Sites of specifieke pagina's daarbinnen e-mailen.

5. UW INHOUD – WAT WIJ MOGEN DOEN

We behouden ons het recht voor om alle of een deel van de inhoud die u indient, te publiceren, te bewerken of te verwijderen, inclusief maar niet beperkt tot alle details in uw profiel (bijv. uw naam, stad, land), foto's of opmerkingen die u mogelijk hebt ingediend (" uw inhoud").

Houd er rekening mee dat door het indienen van inhoud via de site, u ermee instemt dat alle afbeeldingen die u aanlevert, worden geüpload naar Google Afbeeldingen of een andere door ons geselecteerde zoekmachine.

Door Inhoud op de Site in te dienen, verleent u ons een eeuwigdurende, royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om Uw Inhoud te gebruiken, kopiëren, bewerken, aanpassen, publiceren, vertalen, beschikbaar stellen, communiceren, distribueren en in sublicentie geven. (geheel of gedeeltelijk) voor welk doel dan ook. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat materiaal dat door u via de site is geplaatst of geüpload, een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy. Door Uw Inhoud in te dienen, garandeert u dat u het recht heeft om deze licentie te verlenen en vrijwaart u ons voor elke schending van die garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door u of een andere gebruiker van de site is geplaatst. Voor zover wettelijk toegestaan, doet u afstand van uw morele rechten (bijv. het recht om als auteur te worden geïdentificeerd of om bezwaar te maken tegen een afwijkende behandeling) in uw inhoud. Ga door met het publiceren van alle of een deel van uw inhoud, inclusief uw foto's, opmerkingen, profiel, naam, stad en land, zelfs als u van gedachten verandert en wilt dat wij deze verwijderen en/of u niet langer geregistreerd bent bij de site.

6. UW INHOUD – WAT U NIET MAG DOEN

U mag geen materiaal op de site plaatsen dat: lasterlijk, vals of misleidend is; beledigend, bedreigend of beledigend; obsceen of van seksuele aard; of aanstootgevend, racistisch, seksistisch, leeftijdsgebonden of anderszins personen discrimineert op basis van hun burgerlijke staat, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging. U mag geen materiaal op de site plaatsen dat waarschijnlijk: geweld aanmoedigt; gedrag aanmoedigen of aanleren dat strafbaar is, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins onwettig is; inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; reclame maken voor een product of dienst; zich voordoen als iemand anders of uw identiteit, affiliatie of status op een andere manier verkeerd voorstellen; afbreuk doen aan eventuele actieve juridische procedures waarvan u op de hoogte bent; iemand alarm, angst of leed veroorzaken; technisch schadelijk zijn (inclusief, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige of schadelijke software, gegevens, componenten of gedrag); of deze Algemene voorwaarden of ons Privacybeleid schenden. U mag geen links naar websites plaatsen. U mag niet proberen de bescherming die we hebben ingesteld voor de veiligheid en werking van de site te omzeilen. U mag geen inhoud opnieuw indienen waarvan u weet dat deze is verwijderd.

7. OPSCHORTING OF BEINDIGING VAN ACCOUNT

We kunnen naar eigen goeddunken een gebruikersaccount opschorten en/of verwijderen. De belangrijkste redenen waarom een account kan worden opgeschort of verwijderd zijn:

De gebruiker heeft de Richtlijnen of deze Algemene Voorwaarden niet nageleefd; en/of elke opmerking die door het gebruikersaccount werd ingediend, werd als ongepast beschouwd.

We zullen u per e-mail op de hoogte stellen van elke opschorting op het adres dat u hebt opgegeven tijdens uw registratie of bij de volgende keer dat u probeert toegang te krijgen tot uw account. De duur van de schorsing of de beslissing om een account te verwijderen is afhankelijk van de omstandigheden. Als uw account is opgeschort of verwijderd, mag u niet opnieuw proberen te registreren of inhoud indienen via een ander account zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8. VRIJWARING

U vrijwaart ons en houdt ons gevrijwaard van alle verliezen, uitgaven, kosten en aansprakelijkheden die ontstaan als gevolg van of in verband met uw schending van deze Algemene voorwaarden.

9. TRANSACTIES DIE VIA DE SITE WORDEN GESLOTEN

Contracten voor de levering van goederen die via onze site zijn gevormd, worden beheerst door onze leveringsvoorwaarden. De ongeoorloofde doorverkoop van CRANBOURN® producten is verboden.

10. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

Consumenten die een probleem hebben met een handelaar met betrekking tot een product of dienst die online is gekocht, kunnen het geschil beslechten via de procedure voor onlinegeschillenbeslechting ("ODR") van de Europese Commissie. Mocht u een probleem hebben met een van onze producten of diensten, dan kunt u hier toegang krijgen tot het ODR-platform Hyperlink.

11. LINKS VAN DE SITE

Waar de Site of Applicatie links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Tenzij anders vermeld, zijn we niet commercieel geassocieerd met producten van derden waarnaar wordt verwezen op onze Site of in de Applicatie.

12. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij, andere leden van onze groep van bedrijven en derden die met ons verbonden zijn hierbij uitdrukkelijk uit: alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of de wet van billijkheid; en enige aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met de site of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid om de site te gebruiken of de resultaten van het gebruik van de site, alle websites die eraan zijn gekoppeld en alle geplaatste materialen daarop betrekking hebben, inclusief verlies van inkomsten of inkomsten, verlies van zaken, verlies van winst of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill of verspilde management- of kantoortijd, ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom of andere claims voor directe financiële verliezen die niet zijn uitgesloten door een van de bovenstaande categorieën, verhindert. Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

13 . TOEGANG TOT DE SITE

Toegang tot onze site is tijdelijk toegestaan en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site bieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

De site is gedeeltelijk afhankelijk van software om te werken. De software bevat fouten. Hoewel we de site zullen controleren en proberen bugs op te lossen, kunnen we niet garanderen dat de site of een individuele functie van de site foutloos, altijd beschikbaar en/of vrij van virussen zal zijn.

14. GEEN GARANTIE

Wij bieden geen enkele garantie, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of impliciete voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Al dergelijke impliciete voorwaarden en garanties zijn hierbij uitgesloten.

15. WIJZIGINGEN AAN DE SITE OF DE TOEPASSING

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment te wijzigen. Indien nodig kunnen we de toegang tot de site opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op de site kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

16. ZORGEN

Als u zich zorgen maakt over het materiaal dat op onze Site verschijnt of als u iets ziet waarvan u redelijkerwijs denkt dat het in strijd is met deze Algemene voorwaarden of onze Richtlijnen, stuur dan een e-mail naar: [email protected]

17. GELDIGHEID

Als een deel of bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van enig ander deel of andere bepaling.

18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Algemene voorwaarden, de Richtlijnen en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen ons en vervangen alle eerdere discussies, correspondentie, onderhandelingen, eerdere afspraken, afspraken of overeenkomsten tussen ons met betrekking tot het onderwerp van deze Algemene voorwaarden. We erkennen allemaal dat geen van ons beiden vertrouwt op, of rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot, enige verklaring of garantie (onschuldig of nalatig gedaan) die niet is uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, de Richtlijnen of de documenten waarnaar daarin wordt verwezen . Ieder van ons erkent en stemt ermee in dat de enige remedie die beschikbaar is voor schending van deze Algemene voorwaarden, contractbreuk is onder deze Algemene voorwaarden. Niets in deze Algemene Voorwaarden is echter bedoeld om enige aansprakelijkheid voor fraude te beperken of uit te sluiten.

19. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene Voorwaarden is Engels recht van toepassing. De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil met betrekking tot deze Algemene voorwaarden.

Geef feedback
Bezig met laden...